JavaScript / 데이터 타입 / 문자열(String)

문자열(String)

문자열을 변수의 값으로 사용하려면 작은 따옴표(') 또는 큰 따옴표(")로 감쌉니다.

var jb = 'Lorem ipsum dolor';
var jb = "Lorem ipsum dolor";

문자열에 작은 따옴표가 있다면 큰 따옴표로, 큰 따옴표가 있다면 작은 따옴표로 감쌉니다.

var jb = 'Lorem "ipsum" dolor.';
var jb = "Lorem 'ipsum' dolor.";

만약 작은 따옴표와 큰 따옴표가 같이 있다면 역슬래시를 이용합니다.

var jb = 'Lorem "ipsum" \'dolor\'.';

문자열에 역슬래시가 들어가야 한다면 역슬래시를 두번 입력합니다.

var jb = 'Lorem \\ipsum\\ dolor.';

예제

<!doctype html>
<html lang="ko">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>JavaScript</title>
  <script>
   var jb1 = '1. Lorem ipsum dolor';
   var jb2 = "2. Lorem ipsum dolor";
   var jb3 = '3. Lorem "ipsum" dolor.';
   var jb4 = "4. Lorem 'ipsum' dolor.";
   var jb5 = '5. Lorem "ipsum" \'dolor\'.';
   var jb6 = '6. Lorem \\ipsum\\ dolor.';
  </script>
 </head>
 <body>
  <script>
   document.write( '<p>' + jb1 + '</p>' );
   document.write( '<p>' + jb2 + '</p>' );
   document.write( '<p>' + jb3 + '</p>' );
   document.write( '<p>' + jb4 + '</p>' );
   document.write( '<p>' + jb5 + '</p>' );
   document.write( '<p>' + jb6 + '</p>' );
  </script>
 </body>
</html>

JavaScript 강좌